Organització BACKUP

UN GRAN EQUIP AL TEU SERVEI

Consulta qui són les persones que voluntàriament conformen les diferents Juntes i Comissions de l’Associació del Personal de “la Caixa”

Organigrama gràfic

Organigrama gràfic

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern de l’Associació, formada per representants territorials escollits per sufragi directe dels associats i associades. Una de les funcions de la Junta Rectora és escollir els associats i associades que formaran part de la Junta Directiva, entre els quals també el president o presidenta de l’Associació.

La Junta Directiva disposa de l’ajuda de la Comissió Econòmica en la gestió econòmica de les activitats socials de les seccions de l’Associació. Aquesta comissió està formada per quatre membres de la Junta Directiva i quatre delegats o delegades de seccions.

Els delegats i delegades de les seccions són nomenats per la Junta Directiva a proposta dels membres de cada secció. Són representants de la Junta Directiva, i la seva comesa primordial és programar les activitats, fer el pressupost, demanar les aportacions corresponents, i tenir cura de l’organització i funcionament de les activitats, tot vetllant per l’eficaç desenvolupament.

Junta rectora

Junta Rectora

La Junta Rectora és el màxim òrgan de governde l’Associació, els membres de la qual són els representants territorials escollits per sufragi directe dels associats.

La seva funció és:

  • Determinar les directrius a aplicar a la vida associativa
  • Vetllar pel compliment dels principis institucionals
  • Aprovar les noves activitats, el pla global i els pressupostos
  • Escollir els associats que formaran part de la Junta Directiva

A més, les funcions dels rectors, entre altres, són:

  • Informar objectivament dels acords presos a la Junta Rectora als associats i associades representats, i recollir les seves aportacions, dubtes i inquietuds.
  • Dinamitzar les activitats de la seva demarcació, i mantenir una actitud proactiva per captar nous associats i associades.

Representar l’Associació en aquells actes als quals no hi pugui assistir la Junta Directiva.

Per contactar amb alguns dels seus membres, envia un correu electrònic a rectora@lasoci.org.

Junta directiva

Junta Directiva

La Junta Directiva gestiona l’Associació i vetlla pel compliment dels seus principis i de les directrius marcades per la Junta Rectora.

M. Victòria de Lucas Coves

Presidenta

Josep M. Mora Figuera

Secretari

Josep Maria Basora Sanjuan

Vocal

Jesús Manuel Huerta Palau

Vocal

Pere Padró Balcells

Vicepresident 1r

Antoni de Pàdua Artés Ferrer

Tresorer

Elisa Isabel Códer Gallego

Vocal

Josep Mitjans Rius

Vocal

Francesc Xavier Valdivieso Font

Vocal

Juan Vázquez Pavón

Vicepresident 2n

Josep Lluís Masriera Raventós

Comptador

Rubén González González

Vocal

Glòria Puigbò Alegre

Vocal
Reglaments + memòries

Reglaments + memòries

Consulta els Estatuts i els diferents reglaments que regeixen l’Associació del Personal de “la Caixa”, així com la darrera memòria d’activitats.

Menú