Organització

UN GRAN EQUIP AL TEU SERVEI

Consulta quines són les diferents Juntes i Comissions de l’Associació del Personal de “la Caixa”

Organigrama gràfic

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern de l’Associació, formada per representants territorials escollits per sufragi directe dels associats i associades. Una de les funcions de la Junta Rectora és escollir els associats i associades que formaran part de la Junta Directiva, entre els quals també el president o presidenta de l’Associació.

La Junta Directiva disposa de l’ajuda de la Comissió Econòmica en la gestió econòmica de les activitats socials de les seccions de l’Associació. Aquesta comissió està formada per quatre membres de la Junta Directiva i quatre delegats o delegades de seccions.

Els delegats i delegades de les seccions són nomenats per la Junta Directiva a proposta dels membres de cada secció. Són representants de la Junta Directiva, i la seva comesa primordial és programar les activitats, fer el pressupost, demanar les aportacions corresponents, i tenir cura de l’organització i funcionament de les activitats, tot vetllant per l’eficaç desenvolupament.

Menú