Eleccions a Junta Directiva

T’informem que aquest 2022 correspon la renovació parcial reglamentària de membres de Junta Directiva de l’Associació del Personal de “la Caixa”, que ha de tenir lloc a la reunió de Junta Rectora que enguany es portarà a terme el 14/05/22.

En aplicació de l’article 26è dels Estatuts, l’elecció de nous càrrecs es farà entre els associats i associades que hagin presentat per escrit la candidatura a l’Associació amb una antelació mínima de set dies naturals (fins al 07/05/22 pel matí) abans de la data de Junta Rectora.

A més, en aplicació del que es disposa al punt 1r del Reglament Electoral, a l’apartat dedicat a la campanya electoral en eleccions a Junta Directiva, et recordem que l’Associació farà arribar als representants de Junta Rectora, en una sola tramesa, tots els escrits de campanya dels candidats i candidates que s’hagin rebut fins a 15 dies abans (fins al 29/04/22 pel matí) de la data fixada per a la reunió. Aquests escrits no podran sobrepassar l’extensió d’un DINA4 escrit per ambdues cares.

Si estàs interessat o interessada, pots adreçar la teva candidatura i campanya a info@lasoci.org.

Entrada anterior
Impressions després de completar una ‘clàssica’
Entrada següent
El Crèdit a la Teatral, és il•limitat a Girona…
Menú