ALTA DE BENEFICIARI

Oficina Virtual

Actualitza les teves dades de contacte, els teus interessos i habilitats i les teves claus d’accés tant del web com de l’aplicació mòbil.

Alta de beneficiari

En aplicació dels Estatuts, pots sol·licitar l'alta d'aquells familiars de primer i segon grau. Així doncs, avis, pares, germans, fills i néts, així com el cònjuge o parella, avis de el cònjuge o parella, sogres, cunyats i gendre / nora, sense que sigui necessari que hi hagi convivència. 

La quota anual per als familiars beneficiaris majors de 17 anys (els menors d'aquesta edat tenen quota 0,00 euros) és de 42.35 euros. Aquests imports corresponen als 12 mesos de l’any natural en curs.

Per a les noves altes, l’import de la quota es calcula en proporció als mesos que restin d’any natural en el moment de sol·licitar l'alta (sent l’import mínim de tres mensualitats), a comptar a partir del mes següent a l’aprovació de l’alta. 

Utilitza aquest formulari per sol·licitar l'alta de beneficiaris:

 


DADES PERSONALS DEL BENEFICIARI* Camps obligatoris


Emplenant aquest formulari declares que coneixes i acceptes expressament les condicions d'ús i la política de privacitat de la present web.

Alhora, declares que ho fas amb el consentiment i coneixement del teu familiar o –si s'escau– del seu tutor legal i que es compleixen les condicions de convivència detallades als Estatuts.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades (RGPD), t’informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de l’Associació del Personal de “la Caixa” per resoldre les teves consultes o peticions i enviar comunicacions sobre els nostres productes i serveis, i es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i no seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a info@lasoci.org, i si consideres que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

Finalment, en base a l'interès legítim derivat del compliment de la finalitats recollides en els estatuts de l’Associació (fomentar la companyonia, promoure activitats culturals i esportives així com la consecució dels fins socials de "la Caixa") i d'acord amb la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Associació del Personal de "la Caixa" podrà utilitzar indistintament totes o part de les imatges, fotografies, vídeos, vídeos amb veu, material gràfic, etc., en les quals el familiar intervingui com a model, entrevistat o participant secundari en les activitats de l'Associació, per publicar-les en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació propis o externs de l'Associació sense cap limitació territorial ni contraprestació econòmica.

Més detalls sobre cóm tractem les teves dades a https://www.lasoci.org/documents/lopd/ca/LEGAL_LOPD.pdf

Menú