Compromís de responsabilitat

Declaro que he estat degudament informat/ada, que la meva participació en les activitats de las seccions de la Soci és una decisió personal amb la finalitat de continuar gaudint de la meva afició i en la qual he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de la meva participació, al costat dels riscos per a la meva salut que comporta l’actual situació de pandèmia. Manifesto no tenir coneixement d’haver estat en contacte sense les proteccions necessàries amb persones contagiades en els darrers 14 dies, no tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc. En cas de pertànyer a un col·lectiu de risc assumeixo els riscs que suposa. Manifesto que he estat adequadament informat/ada de les mesures que he de tenir en compte per reduir els riscos i sé que la Soci no pot garantir la plena seguretat de les activitats en aquest context. He estat informat/ada i advertit/ida sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la meva salut, sinó també per a la dels altres. Em comprometo a seguir les directrius de la meva activitat que estiguin permeses dins l’àmbit legislatiu, així com les mesures preventives de les instal·lacions on exerceixo aquesta activitat.
Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que he d’adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, mascareta respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera prioritària. Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de participar en les activitats de la secció, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats, eximint amb aquest certificat a la Soci de qualsevol responsabilitat derivada de l’activitat.

Menú